Serveis

Serveis (7)

CERCAGINYS

16 Feb 2023 Written by

L'ICP forma part de CERCA-GINYS, una iniciativa que uneix les instal·lacions cientificotècniques experimentals dels 41 centres CERCA de Catalunya. CERCA-GINYS ha creat una plataforma que facilita el descobriment de les més de 190 instal·lacions experimentals que formen part de la infraestructura d'aquests centres, permetent que tant la comunitat científica investigadora catalana com el sector industrial es beneficiïn dels serveis que ofereixen els seus equipaments.

Actualment, l'ICP participa al CERCA-GINYS oferint les següents infraestructures, que compten amb personal qualificat per oferir diferents serveis:

 • 3D Virtual Lab. Aquest laboratori ofereix serveis de tomografia computaritzada industrial, processament d'imatges i servei CAD, digitalització làser i fotogramètrica i impressió 3D
 • Laboratori de Paleohistologia. Aquest laboratori ofereix la preparació de làmines primes per a camps com la Histologia, Paleontologia, Petrografia, Mineralogia Òptica i Arqueologia.
 • Laboratori de preparació i conservació. Aquest laboratori ofereix serveis com ara la preparació, conservació i restauració de fòssils i espècimens de col·leccions de ciències naturals, l'elaboració de motlles i rèpliques i serveis de conservació preventiva, entre d'altres.

Amb el suport de:

CERCAGINYS

16 Feb 2023 Written by

The ICP is part of CERCA-GINYS, an initiative that combines the scientific and technical experimental facilities of the 41 CERCA centres in Catalonia. CERCA-GINYS has created a platform that facilitates the discovery of the more than 190 experimental facilities that are part of the infrastructure of the centers, allowing both the Catalan scientific research community and industrial sector to benefit from the services delivered by cutting-edge facilities.

At this moment, the ICP participates in the CERCA-GINYS offering the following facilities with its specialised staff:

 • 3D Virtual Lab. This lab offers services of industrial computed tomography, image Processing and CAD Service, Laser and photogrammetric digitization and 3D printing
 • Paleohistology Lab. This lab offers the preparation of thin sections for fields like Histology, Paleontology, Petrography, Optical Mineralogy and Archeology
 • Preparation and conservation Lab. This lab offers services such as preparation, conservation and restoration of fossils and specimens natural history collections, molding and casting and preventive conservation services among others.

Supported by:

3D Virtual Lab

29 Mar 2016 Written by

banner virtual lab

The 3D Virtual Lab is located in the center of Sabadell in the Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont’s building. Our aim to make it available for organizations that requires a specialized technical team for the digitization of all kinds of items. The 3D Lab is equipped with the main tools for scanning, among which there is an industrial computed tomography and latest generation of laser and photogrammetric scanning equipment, and cover extensively the needs of any customer.

 

Industrial computed tomography

The industrial computed tomography equipment is located in a 12 square meters bunker and consists of an X-ray tube with a 450 kV maximum peak voltage and a maximum current of 3.3 mA. The equipment is designed for non-destructive analysis of samples and prototypes from the automotive industry, metallurgy, welding, quality control, construction, etc.

It offers the possibility to work with two different focus – fine and standard – depending on the customer requirements. The equipment allows obtaining both qualitative and quantitative results.

The equipment is able to analyze objects up to 1.2 meters long, 0.5 meters wide and 500 kg of weight with high resolution. It can also analyze larger pieces, if the object to be scanned can be separated in different parts, as our software is able to combine them digitally. The laboratory has a freight elevator that connects it directly to the street and facilitates the entry of large volume objects.

 

Service of image processing and CAD

Once the images have been acquired using the computed tomography equipment, the laboratory provides the customer the service image processing and 3D objects (CAD) modelling.

Due to the 3D Virtual Lab staff’s experience in processing and interpretation of tomographic images combined with powerful workstations, the customer will obtain a high-resolution three-dimensional image of the sample analyzed.

 

Laser and photogrammetric scanning

The Next Engine Laser allows to scan samples of medium size (with a range of few centimetres to half a meter length) to obtain high-resolution models of the sample. The photogrammetrical digitalization can get the geometric properties of the object studied from photographs. The models obtained from these techniques can later be edited using CAD software to confer mesh and texture features.

 

3D object printing service

The high resolution Rapid Prototyping allows us to print objects in three dimensions, obtained from CAD software or from digitization. The printed sample is made ​​of plastic material with a resistance similar to that of ceramic.

 

Staff

The 3D Virtual Lab staff has extensive experience in the field of objects digitization, and has worked for several years using radiographic and tomographic techniques in both the medical and the industrial world.  We are pioneers in the use of photogrammetric and laser systems applied to cultural heritage.

Technical Specifications of the equipment

 

Contact us:

3D Virtual Lab
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Persona de contacte: Sergio Llácer / Josep Fortuny
Tel: +34 93 726 17 69 / +34 93 586 87 65 / + 34 93 586 86 18

 

 

3D Virtual Lab

02 Feb 2015 Written by

banner virtual lab

El 3D Virtual Lab ubicat a l'edifici del Museu de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, al centre de Sabadell, té com a objectiu posar a disposició d'aquelles organitzacions que ho requereixin tot un equip humà i tècnic especialitzat en la digitalització de tot tipus de peces.

El laboratori està preparat ambles principals eines de digitalització, entre les que destaca un equip de tomografia computada industrial i equips de digitalització per tècniques làser i fotogramètriques de darrera generació que permeten cobrir àmpliament les necessitats de qualsevol client.

 

Tomografia computada industrial

L'equipament consta d'un búnquer de 12 metres quadrats amb un tub emissor de raigs-X de 450 kV i una intensitat màxima de 3.3 mA. que permet l'anàlisi de forma no destructiva de mostres i prototipatges del món de l'automoció, metal·lúrgia, soldatge, control de qualitat, construcció, etc...

Aquest equip pot treballar amb dos focus -fi i estàndard- en funció de les necessitats i filtres addicionals per millorar la qualitat de la imatge i que permeten obtenir resultats qualitatius i quantitatius de la peça analitzada.

Admet peces de fins a 1.5 metres de llarg, 0.5 metres d'amplada i 500 Kg de pes, tot i que es poden analitzar peces de mida superior. A més, el laboratori disposa d'un muntacàrregues amb el que s'accedeix directament des del carrer.

 

Servei de processament d'imatge i CAD

Un cop finalitzat el procés d'anàlisi i obtenció d'imatges tomogràfiques, el laboratori posa a disposició del client el servei de processament d'imatge i de modelització d'objectes 3D per ordinador (CAD).

Gràcies a les estacions de gran potència i l'expertesa del personal del laboratori en el tractament i interpretació d'imatges tomogràfiques, es pot proporcionar al client imatges tridimensionals d'alta resolució de la mostra analitzada.

 

Digitalització làser i fotogramètrica

L'equip làser Next Engine permet escanejar peces de talla mitjana (des d'uns pocs centímetres fins a mig metre de longitud) i generar models d'alta resolució de la mostra, mentre que la digitalizació fotogramètrica ofereix la possibilitat d'obtenir les propietats geomètriques de l'objecte analitzat a partir de fotografies. Els models obtinguts es poden editar posteriorment mitjançant CAD per conferir una malla i una textura determinada.

 

Impressió 3D

El laboratori ofereix un servei d'impressió d'objectes en tres dimensions. El prototipatge ràpid d'alta resolució permet fer realitat qualsevol disseny realitzat per ordinador, així com els models resultants de la digitalització.

La peça s'imprimeix amb un material plàstic de resistència similara la ceràmica.

 

Equip humà

L'equip del 3D Virtual Lab té una amplia trajectòria i dilatada experiència en el camp de la digitalització d'objectes. El personal del laboratori ha treballat en tècniques radiogràfiques i tomogràfiques, tant en el món mèdic com industrial. En el camp de la recerca, és pioner en la utilització de sistemes làser i fotogramètrics aplicats al patrimoni cultural.

En l'annex d'aquest document podeu consultar les característiques tècniques dels equips.

 

Informació de contacte

3D Virtual Lab
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont

Correu-e: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Persona de contacte: Sergio Llácer / Josep Fortuny
Tel: +34 93 726 17 69 / +34 93 586 87 65 / + 34 93 586 86 18

 

 

 

 L’ICP com a centre punter i innovador en la recerca, conservació i difusió de la paleontologia sovint necessita de tecnologia o d’expertesa que difícilment pot trobar-se en altres llocs.

En la seva vocació de transferència de coneixement i tecnològica i de prestació de servei, l’ICP posa a l’abast d’investigadors, d’empreses i altres institucions els següents serveis:

-       Estudis sobre jaciments i fòssils, tant des del punt de vista patrimonial com científic.

-       Preparació, restauració i conservació de col·leccions científiques i culturals, especialment paleontològiques i de ciències naturals en general.

-       Preparació de làmines fines per a mostres biològiques de texits durs –fòssils o actuals. 

-       Suport en la gestió de col·leccions i de museus amb col·leccions paleontològiques i geològiques.

-       Tomografia Computada (TC). Les instal·lacions de l'ICP inclouen un escàner de tomografia computada industrial amb un tub de raigs X de 450 kV per analitzar grans mostres en alta resolució.

-       Assessorament i activitats per l’ensenyament i la divulgació de la paleontolgia.

 

En tots aquests serveis l’ICP ofereix:

-       L’expertesa de l’equip tècnic i investigador del centre, altament qualificat i amb un know how reconegut internacionalment.

-       Coneixement del state-of-the-art de les tecnologies i tècniques més actuals.

-       Assessorament i/o formació personalitzada.

 

Jaciments i Fòssils

02 Feb 2015 Written by

L’ ICP compta amb personal especialitzat en la intervenció, conservació i documentació de jaciments paleontològics i fòssils. Aquest equip és referent, dins i fora de Catalunya, en el coneixement del patrimoni paleontològic català i en la seva expertesa en el treball amb jaciments i fòssil de vertebrats. Això fa de l'ICP un col·laborador estratègic per la creació d'inventaris paleontològics, la datació de fòssils i jaciments, i la conservació i musealització de jaciments.

 

Estudis d’impacte ambiental

La normativa catalana obliga a la realització d’Estudis d’Impacte Ambiental per avaluar l’afectació que les obres públiques i privades poden tenir sobre el patrimoni cultural i natural. Això comporta la realització d’informes tècnics per avaluar el grau d’afectació i proposar mesures correctores. En el cas del patrimoni paleontològic és important destacar la gran quantitat de jaciments paleontològics dispersos per tot el territori català, que ja són coneguts o que poden intuir-se coneixent bé el context geològic i el conjunt de la paleontologia catalana.

L’ICP disposa d’un exhaustiu inventari dels jaciments paleontològics de vertebrats de Catalunya, amb dades inèdites que permeten articular i garantir la protecció del patrimoni paleontològic i el desenvolupament de les obres. A més a més, el personal científico-tècnic del centre pot assessorar i/o participar en la redacció dels informes en aquelles parts que es refereixen al patrimoni paleontològic.

 

Inventari dels jaciments paleontològics

 • Consulta de l'inventari
 • Consulta de la bibliografia associada a cada jaciment
 • Assessorament sobre possibles jaciments no identificats

 

Redacció dels informes

 • Assessorament científico-tècnic de la importància del patrimoni paleontològic afectat
 • Assessorament científico-tècnic de les mesures correctores que optimitzen la conservació del patrimoni i l'execució de l'obra
 • Suport en la redacció dels informes sobre l'afectació i mesures correctores pel patrimoni paleontològic

 

Datacions per mètodes paleontològics

L'equip de recerca de l'ICP és expert i desenvolupador de noves tècniques per a la datació de roques sedimentàries continentals i d'altres sediments. La datació fina i rigorosa d'aquestes roques i altres sediments és clau alhora d'avançar en la paleontologia com a disciplina científica. Però aquestes tècniques poden ser útils en molts altres treballs i estudis.

L'ICP ofereix a d'altres centres de recerca, institucions i particulars la seva expertesa en la datació a través de les dents de microvertebrats, un mètode que ha millorat amb escreix la qualitat de les datacions en roques sedimentàries en els darrers 50 milions d'anys

 

Datacions de sediments

 • Datació a partir de la detecció, processat i estudi de les dents de microvertebrats

 

Datacions de fòssils

 • Suport a d'altres institucions en la datació de fòssils vertebrats de les seves col·leccions

 

Conservació i Musealització de jaciments paleontològics

Els jaciments paleontològics que poden conservar-se permeten mantenir els fòssils i els sediments que els allotgen in situ, així com altres restes de la seva activitat, conservant així sovint informació que pot resultar útil a mesura que la ciència avança. A més a més, en alguns casos, aquests jaciments poden obrir-se al públic per tal que es converteixin en espais museístics de primera qualitat. En ambdós casos, però, els jaciments poden patir alteracions i degradacions que els posarien en greu perill.

L'equip de l'ICP, integrat per investigadors, preparadors i conservadors, així com experts en la divulgació de la paleontologia, és configura doncs com un equip únic per a liderar o acompanyar la conservació i musealització de jaciments paleontològics. Els nostres experts ho són en la conservació i musealització de jaciments amb restes de fòssils de vertebrats -ossos, ous, i també d'icnites.

 

Estudis previs

 • Estudi de l'estat de conservació de les roques i sediments
 • Detecció i avaluació dels possibles fòssils i altres restes que es mantindran en el jaciment
 • Informes tècnics sobre els riscos i possibles mesures correctores per la conservació del jaciment
 • Inormes tècnics sobre les possibilitats de musealització i altres accions divulgatives del jaciment

 

Conservació

 • Disseny de l'estratègia de conservació curativa, preventiva i de restauració
 • Execució o assessorament en l'execució de l'acció de conservació del jaciment

 

Musealització

 • Disseny conceptual del projecte de musealització, que inclou els aspectes de conservació així com també la proposta discursiva
 • Direcció, coordinació i/o realització dels treballs de musealització del jaciment

L’ ICP compta amb un equip de tècnics conservadors-restauradors que han participat en els treballs d'una quarantena de jaciments arqueològics i paleontològics, pels que han restaurat i preparat els seus materials, així com també han fet reproduccions per la recerca i per exposicions i altres activitats divulgatives. És des del Departament de Preparació i Conservació del nostre centre que s'han impulsat diversos workshops especialitzats i que convoquen a la comunitat experta en aquestes tècniques.

L'ICP compta actualment amb dos laboratoris de conservació-restauració, un ubicat al Museu de l'ICP a Sabadell i el més gran recolzant a l'equip de recerca de l'ICP al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquests equipaments són actualment un dels laboratoris més grans i més equipats de tot l'Estat espanyol.

Preparació, conservació i restauració de jaciments i col·leccions

Des del jaciment fins al magatzem o a l'exposció són molts els detalls a tenir en compte i les dificultats a superar per treure el màxim rendiment de cada localització o de cada peça. Tant si es tracta d'excavacions com de col·leccions en museus, universitats i altres centres de recerca, o de particulars, és important una gestió integral d'aquest patrimoni per assegurar-ne la seva investigació, conservació i difusió. Des de l'ICP oferim serveis que van des d'un assessorament expert a l'execució de treballs als jaciments, al laboratori o en els museus i altres institucions amb col·leccions.

 

Treballs al jaciment

 • Extracció, embalatge i transport de fòssils i altres restes
 • Tractaments de conservació-restauració in situ
 • Conservació preventiva: estructures i preservació

 

Al laboratori

 • Preparació, conservació i restauració de restes paleontològiques i arqueològiques
 • Preparació, conservació i restauració de col·leccions d’Història Natural: taxidèrmies i preparació d’espècimens actuals

 

Conservació preventiva de col·leccions

 • Suports expositius per a restes complexes
 • Manteniment i conservació preventiva d’exposicions i col·leccions
 • Sistemes d’embalatges i emmagatzematge  per a col·leccions
 • Trasllat de col·leccions

 

Rèpliques i motlles

Manipular o exposar les restes originals, sempre úniques i en molts casos excepcionals, és un luxe que cal protegir. Per això la realització de motlles i còpies tridimensionals de fòssils i altres restes és una tasca imprescindible, tant des del punt de vista de la recerca com de la conservació i la divulgació. Des de l'ICP s'ofereixen serveis especialitzats de recreació i reconstrucció d'espècimens, reproducció total o parcial de jaciments o per garantir un trasllat òptim de restes i la salvaguarda de la resta d'informació que es pot extreure d'un jaciment.

 

Reproducció in situ

 • Treballs verticals, en cova o en qualsevol altre emplaçament
 • Reproduccions d'impromtes vegetals i icnites
 • Recreacions de jaciments

 

Reproducció al laboratori:

 • Recreacions d’espècimens amb còpies dels fragments originals
 • Reconstruccions amb còpies per muntatges d’espècimens
 • Realització de motlles i còpies de micropaleontologia i estudis de microscopia
 • Motlles endocranials, que permeten també l'estudi interior del crani
 • Realització de motlles i còpies tridimensionals per la recerca i la divulgació
 • Reproducció d'alta resolució per estudis de microfauna i per estudis de microscopia electrònica

 

En breu, podràs consultar el nostre catàleg online de reproduccions de fòssils i aconsegueix una còpia del fòssil que més t'agradi.

Patrons:

logo generalitat        logo uab

Awards:

Excellence in research

With the support of:

logo icrea    logo ue

CERCA Center:

logo cerca