Data d'actualització: Gener 2021. Previsió d'actualització: quan es produeixin canvis

ALLIBERATS  SINDICALS

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als alliberats sindicals i al seu cost associat. Tenen la consideració d'alliberat sindical, en termes establerts en al Llei del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el personal que ha disposat d'hores sindicals.

  • Actualment, no hi ha cap professional de l'ICP que tingui condició d'alliberat sindical.

 COST DELS ALLIBERATS SINDICALS

En aquest apartat es pot consultar la suma total d'hores sindicals i el cost que comporten, que es determina en base a les retribucions percebudes per acada alliberat sindical pel temps en què ha disposat de crèdit sindical.

  • Actualment no hi ha cap cost associat als alliberats sindicals.

 

 

 

 

Data d'actualització: Gener 2021. Previsió d'actualització: quan es produeixin canvis

CONVOCATÒRIES DE PERSONAL LABORAL

En aquest apartat, es pot accedir a les convocatòries de personal. La finalitat d'aquestes convocatòries és la de seleccionar el personal més idoni per desenvolupar les funcions assignades segons l’especialitat del lloc de treball ofert en el marc dels principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat.

CONVOCATÒRIES DE COL·LECTIUS ESPECÍFICS

En aquest apartat es poden consultar les convocatòries adreçades a col·lectius.

  • En aquests moments no hi ha cap convocatòria oberta.

FORMACIÓ PER A PROMOCIÓ

En aquest apartat es pot consultar la informació referent a llistes per a accedir als processos de formació i promoció.

  • Actualment no es disposa de llistes per accedir a processos de formació per a promoció.

 

 

 

 

Empleats públics

20 Jan 2016 Written by
Data actualització: gener 2021. Previsió d'actualització: Anual

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL SECTOR PÚBLIC

En aquest apartat es pot consultar la informació referent a la relació de llocs de treball d'acord a les dades publicades al Banc de Dades d'ocupació pública. Aquest document inclou el recompte del personal eventual i conjuntural.

RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I DIETES

En aquest apartat es pot consultar la informació referent a retribucions econòmiques, indemnitzacions i dietes. S'entén per retribució la compensació econòmica que un treballador/a percep per la seva feina. S'entén per indemnitzacions, a efectes de la Llei de transparència, les percebudes pels empleats per raó de l'extinció de la seva vinculaió laboral. S'entén per dieta, a efecte de la Llei de transparència, els drets d'assistència percebuts per raó de l'assistència a reunions dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del sector públic.

 

 

 

 

Directius

  • Portal de transparència
19 Jan 2016 Written by
Data d'actualització: Gener 2016. Previsió d'actualització: quan es produeixin canvis

 

RELACIÓ DE DIRECTIUS

En aquest apartat es pot consultar la informació relacionada amb el personal directiu de l'ICP, així com el seu perfil i trajectòria.

 

INCOMPATIBILITATS

Per garantir el deure d'imparcialitat dels alts càrrecs, la Llei 13/2005, de 27 de desembre, estableix un règim d'incompatibilitats que s'inspira en el principi de dedicació del personal al servei de les administracions a un sol lloc de treball.

D'acord amb la Llei 13/2005, els directius de l'ICP no estan inclosos en la llei d'incompatibilitats.

 

CODI DE BONES PRÀCTIQUES PER ALS ALTS CÀRRECS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Els directius de l'ICP s'adhereixen al codi de bones pràctiques aplicable als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya mentre s'elabora el propi.

 

RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I DIETES

Entenem per alt càrrec i directiu, d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i de bon govern, el que estableix la llei reguladora del règim d'incompatibilitats d'alts càrrecs al servei de la Generalitat.

En les entitats del sector públic, segons l'article 2 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, es refereix als presidents, directors generals, directors executius, gerents etc., sempre que percebin retribucions fixes i periòdiques iguals o superiors a les establertes per al càrrec de director/a de l'Administració de la Generalitat.

Cap alt directiu de l'ICP compleix el supòsit anterior.

Referent a les indemnitzacions, no s'ha percebut cap indemnització durant el 2015 a l'ICP.

D’acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives no es percep cap tipus de dret d’assistència (dietes) per la concurrència a reunions d’òrgans de Govern de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic. 

Estructura organitzativa i de funcionament

  • Portal de transparència
19 Jan 2016 Written by
Data actualització: gener 2022
Previsió d'actualització: Anual (excepte cartes i catàlegs de serveis i catàlegs de procediments que s'actualitzen quan hi ha canvis).

ORGANIGRAMA

En aquest apartat es pot consultar la organització de la institució, amb les seves dades bàsiques: estructura, responsables i funcions.

ACORDS DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als acords de creació i funcionament de l'entitat.

CARTES I CATÀLEGS I SERVEIS

En aquest apartat es poden consultar les cartes i catàlegs de servei. Una carta de serveis és un document sobre els serveis que presta una unitat adreçat a les persones usuàries.

CATÀLEG DE PROCEDIMENTS

En aquest apartat es poden consultar els informes relatius als procediments administratius que són competències dels departaments administratius de la institució.

En aquests moments no disposem la informació relativa a aquest apartat.

 

 

Portal de transparència

  • Portal de transparència
19 Jan 2016 Written by

L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, conscient del seu paper com a agent social i de servei públic, posa a disposició de la societat informació rellevant sobre la seva activitat i funcionament a través d’aquest Portal de Transparència.

Avís legal: La present informació pública es podrà utilitzar sempre que es garanteixi que el contingut de la informació no serà alterat i que no se’n desnaturalitzi el sentit. Així mateix, cal de citar-ne la font i indicar la data de la darrera actualització.

 

Marc legal:

 

Si voleu posar-vos en contacte referent a la llei de transparència, feu-nos arribar els vostres comentaris i suggeriments a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. També podeu demanar informació relativa a la transparència mitjançant el formulari següent


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

 

The Institut Catala de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) as a center of research and development, considered a leader in the creation and transfer of knowledge to society, declares itself as a Catalan institution , internationally oriented , committed to the environment , defending in the development of its activities and practice the values of freedom, pluralism, democracy, equality, solidarity and equity.

Related documents :

- Equal Employment Opportunity Plan (in catalan)

Who are we?

13 Feb 2015 Written by

The Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) is a foundation created in November of 2006, with the Generalitat de Catalunya and the Universitat Autònoma of Barcelona as patrons, which constitutes a contrast from the Institut de Paleontologia Miquel Crusafont, founded in 1969. Therefore, the new Institut is the intersection for uniting experience and warmly renewed tradition.
As a research center of reference, conservation and diffusion of the paleontology of vertebrates in Catalonia (Spain), the ICP aims to strongly promote research and the conservation of the paleontological patrimony at an international level and allow the efficient transfer of knowledge to society.

Presentation

13 Feb 2015 Written by

Dear all,

The Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) is the heir of a long tradition in fossil vertebrate research in Catalonia, which was established and later consolidated by the notorious paleontologist Miquel Crusafont-Pairó from Sabadell.

At the ICP we are convinced that Paleontology, as a discipline halfway between Biology and Geology, should make fundamental contributions not only to the history of life, but also to evolutionary theory. This is why the research performed at the ICP clearly follows a paleobiological approach. In other words, for usit is not enough knowing how past living beings were and what are their kinship relationships with extant ones. We also aim to know how they lived, how they moved, what they ate, how they developed and reproduced, how they interacted with one another, what environment they inhabited and, ultimately, how past interactions between organisms and environment have shaped the ecosystems that we know today. It is precisely the access to deep time (or geological time, the one which is measured in millions and millions of years), by means of the study of fossil remains, what provides Paleobiology with a unique perspective of utmost importance for understanding why and how living beings have evolved in relation to the environment than surrounds them through Earth’s history.

For our research team, it is important to perform all the various steps of paleontological research, beginning with fieldwork (excavations and samplings), continuing with the study and analysis of fossil remains, and ending with the publication and dissemination of the results. In these regards, the basic task of description and taxonomic identification of the remains is still an essential aspect of our work. However, more and more, the study and analysis of the fossils is carried out using more sophisticated and computer-assisted techniques. Most noteworthy among them are virtual paleontology and three-dimensional visualization techniques, such as X-ray computed tomography, which enables the non-invasive study of the internal anatomy preserved by fossil remains. Also particuarly remarkable are the analytical techniques allowing for quantitative comparisons and analyses, such as 3D geometric morphometrics, phylogenetic reconstruction software, or numerical analyses of paleobiodiversity dynamics, just to mention a few examples.

The specialized technicians of the ICP, in turn, perform a fundamental step between fieldwork and research, consisting in the preparation and conservation of the fossil remains that constitute the paleontological collections of our Institute. These collections are continuously growing thanks to the excavations and samplings performed by our researchers. However, before being able to study a particular specimen, it is required that specialized technicians carry out a process of paleontological preparation (cleaning, consolidation and, if necessary, reintegration). The process of paleontological preparation not only enables the manipulation of fossils, but it also guarantees their proper conservation once deposited in the collections. This process if of utmost significnce, given that fossils are our main souce of data. In this regard, the ICP aims to become the reerence center in Catalonia with regard to the conservation of the paleontological heritage of vertebrates. This is why we offer our technical advice, in this and any other paleontological matter, to those institutions that request it.

But at the ICP we go one step further and, besides paleontological research, preparation and conservation, we further place particular importance to outreach activities to popularize paleontological heritage. In this regard, exhibiting the fossils it’s not enough, it is required to disseminate to the general public our research results, so as to make understandable the stories that hide in all these petrified bones. Transmitting paleontological knowledge to society, especially based on the finds and research results of our investigators, is for us a heartwarming moral obligation. In the words of the late North-American paleontologist Stephen Jay Gould: “Science is an integral part of culture. It’s not this foreign thing, done by an arcane priesthood. It’s one of the glories of the human intellectual tradition”. This is why at the ICP we have the vocation to make it available to those who are interested the conceptual and material tools that enable a cultural and ludic use of paleontological heritage. And we do so not only by means of the exhibition halls of the ICP Museum, located at the center of Sabadell, but also by collaborating in the estabishment and management of a network of local paleontological interpretation centers all over the country. Moreover, at these times of rampant antiscientific and creationist offensive, we feel a duty to help disseminating one of the most relevant scientific facts to comprehend the place of human being in Nature: organic evolution.

I do not want to finish without addressing those youngsters that, captivated by the secrets of evolution, perceive the grandeur in this view of life (the one alluded by Charles Darwin on the last sentence of the Origin of Species) and aim to devote yourselves to Paleontology. Becoming a researcher, from any discipline, is not an easy task... It requires a lot of study, tenacity, and sacrifice. And yet, if your fascination for fossils and your curiosity for evolution transcends any logical argument, if it is already too late for you, then I can do anything but to advise you to let yourselves be guided by your vocation. That you get trained in life and earth sciences, that you be ambitious and realistic at the same time, and that you try to put your talent at the service of paleontological research. You, as young people, are the future, not only of the ICP, but of the paleontological profession and of the whole scientific community. And only you, if you choose the correct questions, might hope to answer the multiple enigmas about the history of life that thus far remain unsettled.

With my warmest greetings,

David M. Alba
Director

What do we do?

13 Feb 2015 Written by

The Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont carries out all the stages of paleontology from the finding, excavation and preparation of a fossil to its conservation, study and publication of results in scientific magazines and on through to its exposure in the mass media, exhibitions and museums.

 

What is a fossil?

Fossils are the remains of a living thing or its biological activity covered by sediments that with time have been compacted and hardened, making its conservation possible until the present time.

 

And what is paleontology?

Paleontology is the science of the study of living things of the past, and includes studying fossils.

 

 

Searching for fossils

The finding of a fossil can be done in two ways; by chance or after studying the geologic maps. If, for example, we search for dinosaur eggs or a skeleton of an Iguanodon, it is necessary to look in the layers of the era in which the dinosaurs lived; in this case the Mesozoic, between 251 and 65 million years ago. On the other hand, if what we want to find are fossils of anthropomorphous and others primates near the evolutionary line of man, it will be necessary to search in more recent sediments, of less than 15 million years from the Middle Miocene to the present time.

 

 
 

ICP paleontologists carry out the planning and prospecting of new lands suspected of yielding deposits of important fossils. Nevertheless, during spring and summer, they are usually dedicated to excavating in already well-known deposits, where new fossils are continuously found. Chance can also be an important factor in finding fossils. While hiking in the mountains, for example, some fortuitous finding can occur. For this reason, the ICP collaborates and receives the help of organizations like hiking centers.

 

Excavation

Once they have located and defined a fossil, the paleontologists of the ICP evaluate its state of conservation. It is also important to write down the position and the location in which the fossil appears. This information can be valuable for later studies. A paleontological excavation is an irreversible process because later we will not be able to put fossils back into the sediment as they were.Writing down these data correctly helps to virtually and accurately reconstruct the original distribution of fossils in the deposit in the future.

For taking measurements, the paleontologists use grids, tape measures, computers and a tool known as 'station' that allows them to establish the coordinates of a point and to know its location. On the other hand, shovels, pneumatic hammers, escarpments and bistouries are also used for excavation.


Initial preparation of fossils

 

Once the paleontologists of the ICP have excavated part of the fossil, they make 'mummies' to protect it. 'Mummies' are housings made of polyurethane, and sometimes with plaster, which surround and protect the fossil.
In this way, when the time comes to transport it to the warehouses of the Institut, the material will not be damaged. The polyurethane, in addition, is a suitable material because it is very light and it does not add weight to the fossil, as is the case with plaster.

 

Transport

The circumstances of the deposits vary and the transport of fossils to the Institut depends on where they have been found. If they have appeared in an isolated location, the transport is difficult. 'Mummies' of moderate dimensions are transported in vans or vehicles. In exceptional cases, trucks and helicopters have also been used.

 

Arrival at the warehouse

The fossils arrive labeled from the excavations in such a way that the conservators of the ICP know at any moment what fossil is contained in the 'mummy'. The conservators are in charge of storing each fossil in an optimal way until it is time to take them to the preparation laboratory.
According to the priorities and capacity of the ICP at a given moment, the researchers decide what it has to prepare. At the appropriate moment, fossils are sent to the laboratory and the restorers clean the fossil so that later the investigators can study its characteristics.

That is to say, they release them from the 'mummy' and they also consolidate the fossil and, in some cases, they make casts to study or exhibit it.

 

Study

 

Once prepared, the fossil can now be manipulated by the researcher, who will be in charge of describing it and cataloging it.

In this way it will be possible to determine if the fossil belongs to a group, sort or described species, or if the fossil that has appeared is unknown, as in the case of Pierolapithecus catalaunicus, more commonly known as 'Pau'.

The study of the fossil can go on for weeks, months or years, depending on its complexity and classification. Starting with the existing bibliography, the researchers of the ICP also use the comparison with other skeletons or existing casts in the ICP or other centers.

This is known as 'material fossil of comparison'. If it is necessary, the researchers travel to other countries to learn more fully about the characteristics of the fossils. Later, drawings are usually made, although today they are also scanned in order to make use of virtual paleontology to reconstruct them with the aid of the computers and to work with its structure in 3D.

 

 

The results

Once the paleontologists have determined what fossil has been studied and what new contributions can be made for the improvement of knowledge in this discipline, they decide to publish the results in order to share them with the rest of the scientific community. In this way a scientific debate can be generated.

There are many specialized publications; Nature, Science, Brain Behaviour and Evolution, Journal of Human Evolution, American Journal of Physical Anthropology or Journal of Vertebrate Paleontology. These are just some of the most prestigious publications, but there are many more that are dedicated to specific areas.

The publication of an article in an important magazine is a long process since various verifications occur on the part of other experts who make critical revisions. Therefore, the time it takes the paleontologists to write the papers to the time they receive confirmation that it will be published can take at least six months.

The findings made by the researchers of the ICP have always been published in the best specialized magazines and have made remarkable contributions to the scientific debate.

 

Diffusion

The last stage of the process includes the publication of the findings. This can be presented to the public through mass media, congresses or exhibitions in the museum of the ICP; the Museum `Miquel Crusafont' of Sabadell, or in other museums.

Thus, paleontology reaches all those that are interested in it and the knowledge and the studies of the paleontologists of the Institut reach society. The circle is closed, but it is time to begin again because the researchers once again start new campaigns and discover new fossils.

 

Patrons:

logo generalitat        logo uab

Awards:

Excellence in research

With the support of:

logo icrea    logo ue

CERCA Center:

logo cerca