Data d'actualització: Gener 2021. Previsió d'actualització: quan es produeixin canvis

CONVOCATÒRIES DE PERSONAL LABORAL

En aquest apartat, es pot accedir a les convocatòries de personal. La finalitat d'aquestes convocatòries és la de seleccionar el personal més idoni per desenvolupar les funcions assignades segons l’especialitat del lloc de treball ofert en el marc dels principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat.

CONVOCATÒRIES DE COL·LECTIUS ESPECÍFICS

En aquest apartat es poden consultar les convocatòries adreçades a col·lectius.

  • En aquests moments no hi ha cap convocatòria oberta.

FORMACIÓ PER A PROMOCIÓ

En aquest apartat es pot consultar la informació referent a llistes per a accedir als processos de formació i promoció.

  • Actualment no es disposa de llistes per accedir a processos de formació per a promoció.

 

 

 

 

Empleats públics

20 Ene 2016 Written by
Data actualització: gener 2021. Previsió d'actualització: Anual

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL SECTOR PÚBLIC

En aquest apartat es pot consultar la informació referent a la relació de llocs de treball d'acord a les dades publicades al Banc de Dades d'ocupació pública. Aquest document inclou el recompte del personal eventual i conjuntural.

RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I DIETES

En aquest apartat es pot consultar la informació referent a retribucions econòmiques, indemnitzacions i dietes. S'entén per retribució la compensació econòmica que un treballador/a percep per la seva feina. S'entén per indemnitzacions, a efectes de la Llei de transparència, les percebudes pels empleats per raó de l'extinció de la seva vinculaió laboral. S'entén per dieta, a efecte de la Llei de transparència, els drets d'assistència percebuts per raó de l'assistència a reunions dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del sector públic.

 

 

 

 

Directius

  • Portal de transparència
19 Ene 2016 Written by
Data d'actualització: Gener 2016. Previsió d'actualització: quan es produeixin canvis

 

RELACIÓ DE DIRECTIUS

En aquest apartat es pot consultar la informació relacionada amb el personal directiu de l'ICP, així com el seu perfil i trajectòria.

 

INCOMPATIBILITATS

Per garantir el deure d'imparcialitat dels alts càrrecs, la Llei 13/2005, de 27 de desembre, estableix un règim d'incompatibilitats que s'inspira en el principi de dedicació del personal al servei de les administracions a un sol lloc de treball.

D'acord amb la Llei 13/2005, els directius de l'ICP no estan inclosos en la llei d'incompatibilitats.

 

CODI DE BONES PRÀCTIQUES PER ALS ALTS CÀRRECS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Els directius de l'ICP s'adhereixen al codi de bones pràctiques aplicable als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya mentre s'elabora el propi.

 

RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I DIETES

Entenem per alt càrrec i directiu, d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i de bon govern, el que estableix la llei reguladora del règim d'incompatibilitats d'alts càrrecs al servei de la Generalitat.

En les entitats del sector públic, segons l'article 2 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, es refereix als presidents, directors generals, directors executius, gerents etc., sempre que percebin retribucions fixes i periòdiques iguals o superiors a les establertes per al càrrec de director/a de l'Administració de la Generalitat.

Cap alt directiu de l'ICP compleix el supòsit anterior.

Referent a les indemnitzacions, no s'ha percebut cap indemnització durant el 2015 a l'ICP.

D’acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives no es percep cap tipus de dret d’assistència (dietes) per la concurrència a reunions d’òrgans de Govern de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic. 

Estructura organitzativa i de funcionament

  • Portal de transparència
19 Ene 2016 Written by
Data actualització: gener 2021 Previsió d'actualitzció: Anual (excepte cartes i catàlegs de serveis i catàlegs de procediments que s'actualitzen quan hi ha canvis).

ORGANIGRAMA

En aquest apartat es pot consultar la organització de la institució, amb les seves dades bàsiques: estructura, responsables i funcions.

ACORDS DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als acords de creació i funcionament de l'entitat.

CARTES I CATÀLEGS I SERVEIS

En aquest apartat es poden consultar les cartes i catàlegs de servei. Una carta de serveis és un document sobre els serveis que presta una unitat adreçat a les persones usuàries.

CATÀLEG DE PROCEDIMENTS

En aquest apartat es poden consultar els informes relatius als procediments administratius que són competències dels departaments administratius de l'institució.

En aquests moments no disposem la informació relativa a aquest apartat.

 

 

Portal de transparència

  • Portal de transparència
19 Ene 2016 Written by

L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, conscient del seu paper com a agent social i de servei públic, posa a disposició de la societat informació rellevant sobre la seva activitat i funcionament a través d’aquest Portal de Transparència.

Avís legal: La present informació pública es podrà utilitzar sempre que es garanteixi que el contingut de la informació no serà alterat i que no se’n desnaturalitzi el sentit. Així mateix, cal de citar-ne la font i indicar la data de la darrera actualització.

 

Marc legal:

 

Si voleu posar-vos en contacte referent a la llei de transparència, feu-nos arribar els vostres comentaris i suggeriments a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. També podeu demanar informació relativa a la transparència mitjançant el formulari següent


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

 

Plan de igualdad

14 Dic 2015 Written by

El Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) como centro de investigación y desarrollo, considerado como un referente en la creación de conocimiento y su transferencia a la sociedad, se declara como una institución catalana, con vocación internacional, comprometida con su entorno, y defensora en el desarrollo de sus actividades de los valores y la práctica de la libertad, el pluralismo, la democracia, la igualdad, la solidaridad y la equidad.

Documentos relacionados :

- Plan de igualdad (en catalán)

Subvenciones y becas

23 Feb 2015 Written by

Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI 2023)

Ens convocant: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

A qui va dirigit: A persones que duguin a terme el seu doctorat en una universitat del sistema universitari de Catalunya.

Requisits: D'acord amb el que preveu la base 4.1.a) de l'Annex II de Resolució REU/3385/2022, de 28 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI), poden sol·licitar l'ajut de nova concessió les persones que, entre l'1 de gener de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud, hagin superat els requisits per accedir al programa de doctorat d'acord amb el que preveu l'article 6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

També poden participar en la convocatòria les persones que han superat els requisits esmentats anteriorment entre l'1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2019 si, després d'haver superat aquests requisits, han estat en alguna de les següents situacions d'excepcionalitat previstes a les bases reguladores. Més informació en aquest enllaç.

Durada i dotació: Els ajuts per a la contractació tenen la durada d'un any i es poden renovar un màxim de dues anualitats més d'acord amb el que preveuen aquestes bases reguladores i les convocatòries corresponents. El sou de les persones investigadores predoctorals l’estableix l’Estatut de Personal Investigador en Formació. Segons la seva darrera actualització salarial publicada. els imports són els següents:

  • Primera i segona anualitat: 16.971,64 euros bruts anuals
  • Tercera anualitat: 18.183,90 euros bruts anuals.

Termini de presentació de sol·licituds: El termini per presentar les sol·licituds provisionals per als ajuts de nova concessió s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i finalitza a les 14:00:00 hores (hora local de Barcelona) del 28 de novembre de 2022.

Enllaços relacionats:

 

 

 

La sección de Paleontología del departamento de Ecología de la Federació Catalana d'Espeleologia (FCE) tiene como finalidades el agrupamiento del colectivo de espeleólogos interesados en los temas de paleontología que se desarrollan en el medio subterráneo y en los rellenos cársticos, la coordinación de iniciativas en los campos de la paleontología y fauna vertebrada, informar de las leyes, normativas y reglamentos en estos ámbitos y la promoción de publicaciones de trabajos de divulgación y estudios de cavidades con referencias paleontológicas, entre otras. La sección está dedicada a la memoria del Dr. Josep Fernández de Villalta y Comella.
Es por este motivo que, a raíz del convenio firmado en febrero de 2008, la sección 'Villalta' colabora con el Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont para gestionar de manera más eficaz los hallazgos de fauna vertebrada descubiertos en las cavidades o en los rellenos cársticos. Durante muchos años los espeleólogos han venido colaborado con el Institut de Paleontologia Miquel Crusafont, el precursor del ICP.
El motivo de la colaboración, pues, yace en la dificultad que representa determinar ciertos restos in situ y que hace necesaria la colaboración de técnicos y profesionales para evaluar la importancia del hallazgo. De esta manera, el ICP aportará el personal necesario cuando haga falta, asesorará los espeleólogos y les permitirá el uso de espacios del ICP para inventariar, clasificar y ordenar los materiales.

 

Catalan Federation of Speleology

La Federació es el ente administrativo que agrupa más de 50 clubes espeleológicos catalanes, con un total de más de 1.500 licencias federativas. Su tarea es expedir las licencias, conseguir subvenciones para los grupos, colaborar con los actos que organizan los clubes, la prevención y asesoramiento con los grupos de rescate en casos de accidente y también informar de cualquier acontecimiento espeleológico.
La FCE cuenta con el departamento de Ecología y Protección del Medio Subterráneo, creado a interés del colectivo de espeleólogos catalanes para proseguir con las tareas de conservación y protección del medio subterráneo, de su entorno y valores naturales y culturales. Así, corresponde a la dirección de este departamento tanto la promoción de acciones docentes de sensibilización medioambiental y cultural vinculadas a la práctica espeleológica, como la coordinación general, formulación y gestión de iniciativas de cariz conservacionista.
Para llevar a cabo los propósitos fijados, a menudo es necesario el trabajo y/o asesoramiento de un equipo multidisciplinar. Por eso el departamento, con las secciones que lo integran, está formado por espeleólogos que a la vez son profesionales o aficionados con gran experiencia de los campos científicos como la ecología, la biología, la paleontología, la geología, la medicina y otras disciplinas técnicas. La FCE también está abierta a las aportaciones de otras personas y entidades, y a colaborar con los organismos de la Administración Pública con competencia superior en la preservación del medio natural y el patrimonio cultural.
http://www.espeleologia.cat

 

 

Miquel Crusafont y Pairó, nacido en Sabadell, Cataluña, el 3 de octubre del año 1910, ha sido uno de los científicos contemporáneos catalanes más reconocidos a nivel internacional.

La juventud

 

Crusafont, con dieciséis años, descubrió junto a su amigo Ramon Arquer, el yacimiento sabadellense de Can Llobateres, que ha dado fósiles tan importantes como el Hispanopithecus laietanus, un primate de hace nueve millones de años.

Antes de cumplir veinte años, Crusafont ya tenía la inquietud por la paleontología e hizo sus primeros estudios sobre una colección de fósiles del Centro Excursionista 'Sabadell'.
En el año 1931 participó en la fundación del Museo de Sabadell y dos años después se licenció en Farmacia. Crusafont se casó en el año 1935 con la también licenciada en Farmacia, Julieta Sabaté.
Durante ésta época, el futuro científico coincidió en actividades esporádicas en la redacción del 'Diari de Sabadell' con Francesc Trabal y Joan Oliver, dos de los escritores catalanes más importantes del siglo XX.
Durante casi cuarenta años, a partir de 1931, se dedicó a la paleontología, y el año 1969 fundó el Instituto Provincial de Paleontología, dónde trabajó hasta su muerte, en 1983.

Las primeras investigaciones

 

Finalizada la Guerra Civil, Crusafont fue nombrado subdirector del Museo de Sabadell, y realizó los primeros trabajos paleontológicos importantes, junto con Joan Andrés, Jaume Truyols y Josep Fernandez Villalta.
Entre los años 1940 y 1945, él y sus colaboradores se dedicaron a excavar en los yacimientos paleontológicos de la cuenca del Vallés-Penedés, y fuera de Cataluña; en Aragón y Madrid, entre otros lugares.
En los años posteriores, Crusafont viajó a Francia y a Suiza para establecer contacto con otros paleontólogos. En el año 1948 se licenció en Ciencias Naturales por la Universidad de Madrid y participó en el XIII Congreso Internacional de Zoología de París y en el XVIII Congreso Internacional de Geología de Londres. Dos años más tarde obtuvo el título de doctor con la tesis 'Los giráfidos fósiles de España'.

Los fructíferos años cincuenta

Durante la década de los años cincuenta del siglo pasado, la labor de Crusafont ganó en importancia, gracias a la celebración de los 'Cursillos Internacionales de Paleontología de Sabadell' que se celebraban cada dos años, a partir del 1952 y hasta el 1958.

Gracias al esfuerzo del científico y de sus colaboradores, pero también al esfuerzo económico de los ciudadanos de Sabadell, el Museo pudo acoger figuras destacadas de la paleontología internacional como los profesores Jean Piveteau, Piero Leonardi, Johannes Hürzeler, Jean Viret, Bermudo Meléndez y Heinz Tobien, entre otros.

En éste período, Crusafont también aprovechó para divulgar la paleontología en Cataluña y viajó por toda Europa para dar conferencias.

A finales de la década, Crusafont, junto con sus colaboradores, sobretodo Jaume Truyols y José Fernández de Villalta, a quienes se conoce como 'el grupo de Sabadell', había publicado casi doscientos trabajos relacionados con la paleontología.

La Universidad

 

Miquel Crusafont fue nombrado catedrático de Paleontología de la Universidad de Oviedo en el año 1960. Él y Truyols, a quién nombró profesor adjunto, trabajaron en la capital de Asturias durante tres años. En el año 1963, Crusafont pasó a ocupar la cátedra de Paleontología de la Universitat de Barcelona.


En la segunda mitad de la década de los sesenta, el científico sabadellense formó parte de expediciones paleontológicas a Túnez y Marruecos, patrocinadas por la Smithsonian Institution de los Estados Unidos.


En el año 1967, Crusafont fue nombrado miembro numerario de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Mientras, la sección de paleontología del Museo de Sabadell iba creciendo. La creación del Instituto de Paleontología era, cada vez más, una necesidad.

El Instituto Provincial de Paleontología

Crusafont, con la ayuda del alcalde de Sabadell, Josep M. Marcet, y gracias a la colaboración de la Diputació de Barcelona y la Caixa d'Estalvis de Sabadell, que donó los 450 m2 dónde hoy se ubica el Institut, hizo posible la construcción del centro, proyectado por los arquitectos Baldrich, Pallars y Lladó.


La inauguración oficial del Instituto Provincial de Paleontología se celebró el 30 de octubre de 1969. Aquel fue, tal como él mismo reconocía, uno de los días más importantes de la vida del paleontólogo sabadellense.

 El legado

A partir del año 1973, Crusafont tuvo que reducir su actividad debido a una grave enfermedad. Su labor hasta la muerte, el 16 de agosto de 1983, fue animar, dirigir y formar, el equipo de investigadores, selecto, que formaba parte del Instituto. Entre ellos, Juana M. Golpe, Josep M. Pons, Josep M. Gibert, Josep Vicenç Santafé, Pere Arís y M. Lourdes Casanovas. Desde entonces, el equipo de investigadores, conservadores y preparadores vinculados al Instituto ha seguido creciendo.

Bibliografía básica sobre Miquel Crusafont:

Patronat dels Museus Municipals de Sabadell Institut de Paleontologia. (1993). 'Miquel Crusafont'. L'Obra Científica de Miquel Crussafont i Pairó (Sabadell, 1910-1983). Sabadell.
AA.VV. (1984). 'Un sabadellenc universal: Miquel Crusafont Pairó'. Quadern de les Arts i de les Lletres de Sabadell (Sabadell). Monogràfic, núm.38
Crusafont Pairó, M. (1981). 'Quaranta anys de Paleontologia al carrer de Sant Antoni'. Arrahona (Sabadell), núm.12, II època, tardor, p.37-43.
Truyols Santoja, J. (1992). 'Miquel Crusafont Pairó i l'escola paleontològica de Sabadell'. Quaderns d'Arxiu de la Fundació Bosch i Cardellach (Sabadell). Núm.LXI.

 

 

 

 

El Consejo Científico Asesor del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont está formado por investigadores de renombre internacional en áreas relacionadas con la paleontología, y aconseja al director en cuestiones capitales que afectan al instituto.

Prof. Lorenzo Rook (President)
Dipartimento di Scienze della Terra
Università di Firenze
ITALY

Prof. Beatriz Azanza
Universidad de Zaragoza
SPAIN

Prof. Richard J. Butler
University of Birmingham
UNITED KINGDOM

Prof. Anusuya Chinsamy-Turan
University of Cape Town
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Prof. Tracy Kivell
University of Kent
UNITED KINGDOM

Prof. Jorge Morales
Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC
SPAIN

Prof. Clément Zanolli
Université de Bordeaux
FRANCE

 

 

 

Patrons:

logo generalitat        logo uab

Awards:

Excellence in research

With the support of:

logo icrea    logo ue

CERCA Center:

logo cerca

xnxxarabsex

sexe libre

sexsaoy

sexjk

russian sex

afdalsex