Pere Figuerola

Investigador postdoctoral
Faunes del Mesozoic

LLlicenciat (2008), Màster (2009) i Doctor (2013) en Geologia per la Universidad de Zaragoza. Va realitzar la tesi doctoral sota el títol: "Aspectes paleoecològics a partir del registre icnològic de tetràpodes en la Serralada Ibèrica (Cameros oriental i Maestrat)" que tractava principalment sobre la diversitat de dinosaures, pterosaures, cocodrils i tortugues durant l'interval Juràssic / Cretaci a la Serralada Ibèrica a través del registre icnològic. Després d'una primera etapa postdoctoral al Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie de Munic, s'incorpora a l'ICP amb una beca postdoctoral Beatriu de Pinós (AGAUR). La línia de recerca principal és el canvi de faunes i la paleobiogeografia de vertebrats al voltant del límit Juràssic-Cretaci. Alguns dels jaciments de la Serralada Ibèrica són de gran interès en aquests aspectes. Una altra línia d'investigació és la documentació del registre d'icnites de vertebrats al Cenozoic de la Conca de l'Ebre i el pre-Pirineu.

Ha participat en diversos projectes nacionals i internacionals (DFG-Fundació Ciència Alemana, Fundació Humboldt, National Geographic, Ministerio de Ciencia y Economía) que li han permès agafar experiència en nombroses campanyes de camp, tant de prospecció com d'excavació. Aquestes s'han desenvolupat principalment en el Mesozoic de la Serralada Ibèrica i Cenozoic de la Conca de l'Ebre però també del Juràsic d'Argentina, Nova Zelanda o el Marroc. També ha treballat com a restaurador i en la museïtzació de jaciments d'icnites de dinosaures. A més, ha visitat nombroses col·leccions en diversos països europeus amb estades llargues al Museu Nacional d'Història Natural i dóna Ciência de Lisboa (Portugal) i a la Office de la Culture, Paléontologie A16 a Delémont (Suïssa). Les seves investigacions s'han publicat en diverses revistes del SCI, de les categories de Paleontologia, Geologia i Multidisciplinar. Ha participat en nombrosos congressos nacionals (SEP, EJIP) i internacionals (EAVP, ICHNIA, ICCI2).

Més informació sobre publicacions a:

Perfil Google Scholar: https://scholar.google.es/citations?user=E3V6l_oAAAAJ&hl=es&oi=ao

 

 

 

 

Postdoctoral researcher
Mesozoic Faunas

Degree (2008), MSc (2009) and PhD (2013) in Geology by the University of Zaragoza. His PhD entitled “Palaeoecological aspects inferred from the ichnological tetrapod record in the Jurassic-Cretaceous interval from the Iberian Range (Eastern Cameros and Maestrazgo)” was mainly focused on the diversity of dinosaurs, pterosaurs, crocodiles, and turtles during the Jurassic/Cretaceous interval in the Iberian Range. After a 2-year postdoc experience at the Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie in Munich, he has became a member of the ICP thanks to a Beatriu de Pinós (AGAUR) postdoctoral fellowship. His main line of research is the vertebrate faunal change and the paleobiogeography across the Jurassic/Cretaceous boundary in Iberia where the sites from the Iberian Range are of great interest. Other line of research is the documentation of the vertebrate footprint record in the Cenozoic of the Ebro basin and Pre-Pyrenees.

He has participated in several national and international projects (German Science Foundation, Humboldt foundation, National Geographic, Science and Economy Ministry) that have allowed him to get experience in numerous fieldwork campaigns (both excavation and prospection campaigns). These were mainly carried out in the Mesozoic of the Iberian Range and the Cenozoic of the Ebro Basin but also in the Jurassic of Argentina, New Zealand and Morocco. He has also worked in fossil restoration and musealization of dinosaur tracksites. He has visited many collections in several European countries with longer stays at the Museu Nacional de História Natural e da Ciência de Lisboa (Portugal) and the Office de la Culture, Paléontologie A16 en Delémont (Suiza). His research has been published in several SCI journals of the Paleontology, Geology and Multidisciplinar categories. He has also participated in numerous national (SEP, EJIP) and international meetings (EAVP, ICHNIA, ICCI2).

More info about the publications:

Google Scholar profile:  https://scholar.google.es/citations?user=E3V6l_oAAAAJ&hl=es&oi=ao

 

 

 

 

 

Research associate
Neogene and Quaternary Faunas

He holds a Degree in Biological Sciences by the Universidad Autónoma de Madrid and a PhD in Paleontology (Faculty of Geological Sciences) by the Universidad Complutense de Madrid. His research line has focused on micromammal paleontology (systematics, evolution and biodiversity, emphasizing on the rodents of the family Gliridae) and its bearing on biostratigraphy, biochronology, paleobiogeography and paleoecology of the Eurasian Continental Neogene. He has participated as a researcher in national and international competitive I+D+i projects, as well as in numerous contracts with public administrations and private companies. He has been member of the teams responsible for organizing and carrying out numerous excavation campaigns and paleontological surveys in different continental basins of the Iberian Peninsula.

Simultaneously, he has supervised a PhD thesis and a Masters’ Final Project. He has conducted (and currently conducts) teaching activities in official university studies (degree, undergraduate, master's degree), in Compulsory Secondary Education, as well as in various training, outreach and dissemination, as well as non-formal education activities related to natural sciences.

More information on publications in:

Google Scholar Profile: http://scholar.google.es/citations?user=rDtkEB4AAAAJ&hl=es

Research Gate Profile: http://www.researchgate.net/profile/Israel_Garcia-Paredes

 

 

 

 

Investigador associat
Faunes del Neogen i Quaternari

Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universidad Autónoma de Madrid i Doctor en Paleontologia (Facultat de Ciències Geològiques) per la Universidad Complutense de Madrid. La seva trajectòria científica s'ha centrat en la paleontologia de micromamífers (sistemàtica, evolució i diversitat, amb especial èmfasi en els rosegadors de la família Gliridae) i els aspectes relacionats amb la bioestratigrafía, biocronologia, paleobiogeografia i paleoecologia del Neogen continental euroasiàtic. Ha participat com a investigador en projectes R + D + I competitius nacionals i internacionals, així com en nombrosos convenis amb administracions i empreses. Ha estat membre dels equips responsables de l'organització i realització de nombroses campanyes d'excavacions i prospeccions paleontològiques en diferents conques continentals de la península ibèrica.

De forma simultània, ha dirigit una tesi doctoral i un treball final de màster. Ha desenvolupat (i desenvolupa en l'actualitat) activitat docent en l'àmbit de titulacions oficials universitàries (llicenciatura, grau i màster), en Ensenyament Secundari Obligatori, així com en diverses activitats formatives, de divulgació i d'educació no formal relacionades amb les ciències naturals.

Més informació sobre publicacions a:

Perfil Google Scholar: http://scholar.google.es/citations?user=rDtkEB4AAAAJ&hl=es

Perfil Research Gate: http://www.researchgate.net/profile/Israel_Garcia-Paredes

 

 

 

El passat mes de novembre paleontòlegs de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) van dur a terme la tercera excavació sistemàtica a la Grotte de la Carrière, als Pirineus francesos. Els treballs d’aquesta campanya s’han centrat a ampliar un sondatge iniciat durant el 2016 en una de les galeries de la cavitat. Aquestes tasques han permès recuperar prop de 500 restes de grans carnívors com ara óssos de les cavernes, hienes o lleopards d’una antiguitat aproximada de 300.000 anys.

Researchers from the Universitat Autònoma de Barcelona and the Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont have evaluated the body size evolution of Mikrotia magna, a giant rat which dwelled in the paleoisland of Gargano during Late Miocene. The results show a clear increase of body size through its insular evolution. However, the fierce competition over resources would have prevented this aberrant size obtained in the results. That’s why researchers have concluded that this species had its origin in a neighboring island but it “jumped” to Gargano in a key moment allowing its survival in the insular ecosystem.

Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont han avaluat l’evolució de la mida corporal de Mikrotia magna, una rata gegant que va habitar a l’illa Gargano durant el Miocè tardà. Els resultats mostren que va tenir un clar augment de mida corporal al llarg de la seva evolució insular. Tanmateix, la ferotge competència pels pocs recursos existents a l’illa hagués impossibilitat aquesta mida tan gran. Els investigadors han conclòs que aquesta espècie va tenir un origen en una illa veïna però “va saltar” a l'illa de Gargano en un moment clau que li va suposar la supervivència en l’ecosistema.

Els investigadors Sílvia Jovells i Isaac Casanovas, de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), revisen en un article publicat al Journal of Vertebrate Paleontology el gènere d’aquest primitiu petit hàmster europeu, relativament abundant als jaciments de la Conca del Vallès-Penedès i escàs a la resta de la península Ibèrica. Les seves dents tenen una morfologia peculiar, es caracteritzen per presentar diverses cúspides connectades per ponts que generen un conjunt de petites fossetes que recorden a les bresques que fan les abelles.

La revista Scientific Reports publica avui un estudi encapçalat per Guillem Orlandi, investigador de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), que explica la presència de formes nanes de cavalls a les actuals Grècia i Espanya durant el Miocè superior, fa entre 10 i 5 milions d’anys. L’estudi revela que a la península Ibèrica els cavalls van evolucionar cap al nanisme perquè creixien més lentament i assolien la maduresa més tard que els grecs, que es van fer petits perquè aturaven el seu creixement abans, tot i créixer més ràpidament. Els investigadors han reconstruït els patrons de creixement d’aquests èquids a partir de l’anàlisi dels teixits ossis i les marques d’aturada de creixement que conserven els fòssils.

Víctor Vinuesa, investigador del Grup de Faunes del Neogen i Quaternari de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), ha defensat el seu treball de tesi per obtenir el títol de Doctor en Geologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. El tribunal li ha atorgat la màxima qualificació al seu treball.

Patrons:

logo generalitat        logo uab

Guardons:

Excellence in research

Amb el suport de:

logo icrea    logo ue

Membres de:

logo cerca b